تاثیر نور فضاهای داخلی به کیفیت زندگی و رفتارهای اخلاقی انسان

توسط اخبار هارمونی, تاثیر نور فضاهای داخلی به کیفیت زندگی و رفتارهای اخلاقی انسانبا 0

بینایی که مهمترین حس انتقالی در میان دیگر حواس انسان می باشد درمنتقل کردن احساسات مختلف و ادراک گوناگون بر مغز انسان نقش بسزایی دارد در این نقل و انتقال عناصر و عوامل بسیاری از جمله محیط و فضاهای پیرامون انسان به ویژه نقش نور از اهمیت خاص برخوردار است 

اهمیت وتاثیر نور در فضاهای داخلی باتوجه به تاثیر پذیری جسم و روان انسان از نور میباشد همانگونه که اصل آفرینش وبقا وحیات موجودات بر پایه و اساس و پدیده نور ادامه می یابد به این مهم که یکی از عوامل حیاتی جهت حفظ سلامت جسم وتعادل روان ونیز ارتقا کیفیت زندگی و در نتیجه حفظ و رعایت شئونات اخلاقی است

در نتیجه هماهنگی نور در فضا های داخلی با عناصر موجود در محیط مانند مبلمان ,رنگ دیوارها ونوع متریال پوششی بکار رفته در محیط در بو جود  .  آمدن حس نشاط وآرامش در انسان نقش بسزایی را دارد 

ادامه مطلب